ทัวร์ จ.น่าน 2

ชมรมคนอิ่มบุญนำจาริกแสวงบุญไหว้พระแอ่วเมืองเหนือต้อนรับลมหนาวเปิดรับศักราชใหม่ 3 วัน 4 คืน 30.31 ธ.ค.55- 1-2-ม.ค 2556

วันแรก : กรุงเทพฯ – น่าน
18.30 น. พร้อมกันตามจุดนัดหมาย ตามสัญญาใจ
19.00 น. ออกเดินทางโดยรถแอร์ปรับอากาศมุ่ง สู่ จังหวัดน่าน แวะบริการข้าวต้มรอบดึกที่ จ.นครสวรรค์ (มื้อที่ 1)
วันที่สอง : ดอยเสมอดาว เสาดินนาน้อย งาช้างดำ วัดช้างค้ำ วัดภูมินทร์ วัดมิ่งเมือง วัดพระธาตุแช่แห้ง
05.30 น. อรุณสวัสดิ์ที่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน นำท่านชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นอันสวยงามยามเช้าที่
จุดชมวิวผาชู้ และ ดอยเสมอดาว ผาหัวสิงห์ (หากวันไหนไม่มีทะเลหมอกก็จะเห็นแม่น้ำน่านทอดตัวยาวกลางหุบเขา)
07.30 น. ทานอาหารเช้าที่ร้านอาหารเมื้อที่ 2  หลังอาหารให้ท่านพักผ่อน ถ่ายรูป ชมสายเสาธงที่ยาวที่สุดในโลก สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ เสาดินนาน้อย ชมปฎิมากรรมธรรมชาติของเสาดินรูปร่างต่างๆ ที่ถูกน้ำ ลมและฝน กัดเซาะจนทำให้เกิดรูปร่างประหลาด แปลกตา จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ตัวเมืองน่าน
12.00 น. ทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเรือนแก้ว (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านชม พิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ซึ่งในอดีตเป็นคุ้มของเจ้าผู้ครองนครน่านและเป็นหอคำของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ซึ่งภายในเป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุและประวัติศาสตร์เมืองน่าน ชม งาช้างดำ งาช้างสีดำที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก (ปิดวันจันทร์และอังคารครับ) นำท่านนมัสการ พระเจ้านันทบุรี พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านที่ วัดพระธาตุช้างค้ำ จากนั้นนำท่านนมัสการ พระพุทธมหาพรหมอุดมศักยมุนี พระประธานจตุรทิศ (UNSEEN) และชมจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดภูมินทร์ และนำท่านนมัสการศาลหลักเมืองน่าน ที่ วัดมิ่งเมือง และนำท่านนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ ที่ วัดพระธาตุแช่แห้ง เพื่อเป็นสิริมงคล สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ อ.ปัว นำท่านเข้าที่พัก (พัก อูปแก้วรีสอร์ท อ.ปัว ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น พักห้องละ 2 ท่าน)
19.00 น. ทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 4) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย……ราตรีสวัสดิ์
วันที่สาม : อุทยานแห่งชาติดอยภูคา บ้านร้องแง พิธีสืบชะตาวัดหนองแดง วัดหนองบัว พระธาตุแช่แห้ง
07.00 น. ทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขา ที่ ดอยภูคา ชม ต้นชมพูภูคา พันธุ์ไม้มหัศจรรย์ ชม ป่าดึกดำบรรพ์ ลานดูดาว และ ต้นเต่าร้างยักษ์ พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย
12.00 น. ทานอาหารกลางวันร้านอาหารอุทยานฯดอยภูคา (มื้อที่ 6)หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม บ้านร้องแง ชมหมู่บ้านไทลื้อที่ยังอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน การแต่งกายและมีภาษาพูดเป็นของตนเอง และออกเดินทางสู่ อ.เชียงกลาง ชมสถาปัตยกรรมไทลื้อที่ วัดหนองแดง พร้อมจัดพิธีสืบชะตาแบบชาวล้านนาให้กับสมาชิกโดยเจ้าอาวาสวัดหนองแดง จากนั้นนำท่านชม ต้นดิกเดียม (ต้นไม้อารมณ์ขัน UNSEEN) ที่ วัดปรางค์ นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านไทยลื้อที่ บ้านหนองบัว ชมจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากจากเมืองน่าน อาทิ ผ้าทอลายน้ำไหลของชาวไทยลื้อ เครื่องเงินเมืองน่าน และนำท่านเที่ยวชมบรรยากาศ ตลาดเย็นเมืองน่าน นำท่านเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย…(พักน่านบูติก ในเมืองน่านหรือระดับเดียวกัน)
19.00 น. ทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารริมน้ำน่าน (มื้อที่ 7)หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย……ราตรีสวัสดิ์
วันที่สี่ : แพะเมืองผี พระธาตุช่อแฮ พระพุทธชินราช – กรุงเทพฯ
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศ ตลาดเช้า ของจังหวัดน่านซึ่งคล้ายกับเมืองหลวงพระบาง
07.00 น. ทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำออกเดินทางสู่ จ.แพร่ แวะชม แพะเมืองผี ชมปฎิมากรรมธรรมชาติของเสาดิน และนมัสการ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีเกิดปีขาล (บารมีมงคลล้านนาตะวันออกแห่งที่ ๕) เพื่อเป็นสิริมงคล
12.00 น. ทานอาหารกลางวันร้านอาหารบ้านฝ้าย จ.แพร่ (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านนมัสการ พระพุทธชินราช เพื่อเป็นสิริมงคล แวะทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร จ.นครสวรรค์ (มื้อที่ 10)
22.30 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่

เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)

เด็ก (ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

ท่านละ 3800.-บาท

ท่านละ……..บาท

ท่านละ……….บาท

เพิ่มท่านละ 1,200.-บาท

• ค่าบริการนี้รวม 1.ค่ารถแอร์ปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมทีวี วีซีดีคาราโอเกะ
2.ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี ตู้เย็น)
2.อาหารว่างบนรถและเครื่องดื่ม ( ราคานี้ไม่รวมค่าอาหาร )
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,00.000.-บาท/ท่าน
6.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, เสื้อกันหนาว, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
• การสำรองที่นั่ง 1.แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทร/แฟกซ์ เพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
2.วางมัดจำท่านละ 2500.-บาทโดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์
• บนจุดชมวิวดอยเสมอดาว อากาศหนาวและลมพัดแรง ควรเตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วยนะครับ
• ฤดูการท่องเที่ยว…โปรแกรมทัวร์นี้สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปีช่วงเดือนกันยายน – ปีใหม่ สวยที่สุดครับ
• ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม….
• อุทยานแห่งชาติศรีน่าน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี จุดชมวิว ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่สวยงาม
• พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็น “หอคำ” ซึ่งเป็นที่ประทับและที่ว่าราชการของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ เจ้าผู้ครองนครน่าน ใน พ.ศ. ๒๕๑๗ อาคารแห่งนี้เป็นสถานที่ตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ภายในพิพิธภัณฑ์ ได้จัดแสดงโบราณวัตถุสมัยต่าง ๆ ที่พบในจังหวัดน่าน ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ รวมทั้ง งาช้างดำ วัตถุมงคลคู่บ้านคู่เมือง
• วัดภูมินทร์ สร้าง ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2139 โดยเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ ความสวยของวัดภูมินทร์คือเป็นพระอุโบสถและพระวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียว กัน เป็นทรงจตุรมุข (กรมศิลปากร ได้สันนิษฐานว่าเป็นอุโบสถจตุรมุขหลังแรกของประเทศไทย) ตรงใจกลางพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่สี่องค์ หันพระพักตร์ออกด้านประตูทั้งสี่ทิศ (พระประธานจตุรทิศ) ภายในพระอุโบสถ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังศิลปกรรมไทลื้อ ที่เล่าเรื่องชาดก ตำนานพื้นบ้าน และความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดีต
• ดอยภูคา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีพันธ์ไม้หลากหลาย ต้นชมพูภูคา เต่าร้างยักษ์ (เต่าร้างน่านเจ้า) เป็นพรรณไม้ที่มีชนิดเดียว ในประเทศไทยพบเพียงที่เดียวที่ป่าอุทยานแห่งชาติดอยภูคา รวมทั้งมีเส้นทางให้เดินศึกษาธรรมชาติ
• บ้านร้องแง เป็นบ้านไทยลื้อ บรรพบุรุษสืบเชื้อสายจากชาวไทยลื้อ แคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนาน ประเทศจีน มีวัฒนธรรมประเพณี การแต่งกายอย่างไทยลื้อ ทอผ้าใช้เอง ลักษณะบ้านเรือนแบบไทยลื้อ มีภาษาพูด เป็นของตนเอง
• พระธาตุแช่แห้ง (พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะของชาวล้านนา) เป็นปูชนียสถานที่สำคัญมีอายุกว่า 600 ปี พญาการเมือง โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากกรุงสุโขทัย องค์พระธาตุมีความสูง 55.5 เมตร บุด้วยทองเหลืองปิดทองคำเปลวหมดทั้งองค์
• พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีเกิดปีขาลของชาวล้านนา เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ ตามตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1879-1881 ในสมัยพระมหาธรรมราชาธิราช (ลิไท) พระธาตุช่อแฮเป็นเจดีย์ที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้า ศิลปะเชียงแสน สูง 33 เมตร

บริการอาหารว่างบนรถ-ขนมขบเคี้ยว-ผ้าเย็น-น้ำดื่ม)

เดินทางโดยรถแอร์ปรับอากาศ V I  P 2 ชั้น

Fสนใจติดต่อสอบถามสำรองที่นั่งได้ที่089-1190741-

089-5128334  อีเมล์aimboon2011@hotmail.com

โลกจะแคบถ้าท่านไม่ได้เดินทางไปกับเฮา

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s