ทัวร์เวียดนาม

ชมรมคนอิ่มบุญนำจาริกแสวงบุญประเทศ เวียดนาม เหนือ

ฮานอย-อ่าวฮาลอง-ถ้ำด่งเทียนกุง

โปรแกรม ฮานอย-อ่าวฮาลอง-สุสานโฮจิมินห์ เมืองมรดกโลก  4 คืน 5 วัน

วันที่ 1     สะหวันนะเขต  เมืองวินห์

08.00 น.  รับคณะ ที่ด่านท่าแขก หรือ สะหวันนะเขต ก็ได้ (ประเทศลาว)  เสร็จสิ้นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

นำท่านขึ้นรถปรับอากาศ นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ชายแดนลาว – เวียดนาม

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านออกเดินทางต่อ สู่ด่านน้ำพาวของลาว เข้าสู่ด่านเกาแจวของเวียดนาม ผ่านพิธี

ตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย มุ่งหน้าสู่เมืองวินห์ จังหวัดเงอาน บ้านเกิดของประธานาธิบดี โฮจิมินห์

18.00 น.  ถึงเมืองวินห์

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร  เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2      วินห์ ฮานอย  วัดหงอกเซิ่น- ทะเลสาบคืนดาบ ถนน36 สาย หุ่นกระบอกน้ำ

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม / ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารหลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่กรุงฮานอย  ถึงฮานอยนำ

ชมวัดหง็อกเซินตั้งอยู่บนเกาะทางด้านทิศเหนือของทะเลสาบคืนดาบ เงียบสงบและร่มรื่นด้วย

               ต้นไม้ใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยน้ำ กระดองเต่ายักษ์กว่าพันปี และตำนานแห่งเต่าศักดิ์สิทธิ์  นำท่าน

เดินทางสู่ ย่านช็อปปิ้ง ซื้อของ ใหญ่ที่สุดในกรุงฮานอย ย่านถนนเก่า 36 สาย ตั้งอยู่ใจกลาง

เมือง ให้ท่านได้เลือกหาซื้อของฝาก ไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือ เสื้อผ้า, เซรามิก, เครื่องดนตรีที่ทำจาก

ไม้ไผ่, เรือสำเภาไม้จำลอง ภาพประดับทำจากเปลือกไข่ และของใช้ ผลไม้ และอื่น ๆ อีกมากมาย

18.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร /

ชม การแสดงเชิดหุ่นกระบอกน้ำ ชมเรื่องราวที่สนุกสนาน วิถีชีวิตของคนเวียดนามที่ผูกพันกับ

สายน้ำ ประกอบการแสดงด้วยดนตรีพื้นเมือง และ เดี่ยว พิณสายเดียว จนเป็นที่กล่าวขวัญของคน

ทุกชาติทุกภาษา จบการแสดงนำท่านกลับสู่ที่พัก

วันที 3     สุสานโฮจิมินห์ – ธรรมเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ วัดเสาเดียว อ่าวฮาลองเบย์

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม /

นำท่านเดินทางเข้าเคารพศพของท่านโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ ของชาวเวียตนามที่

                สุสานโฮจิมินห์   (ด้านในของสุสานจะปิดทุกวันจันทร์และศุกร์) ภายในเป็นศพที่รักษาด้วยน้ำยา

                อยู่ในโลงแก้ว อยู่ในสภาพเกือบ 100 % ตั้งแต่หัวจรดเท้า และมีทหารอารักขารอบทิศ  จากนั้นชม

                ธรรมเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ทำงานของผู้สำเร็จราชการของประเทศต่างๆ ในแถบ

                อินโดจีน ชม บ้านพักของท่านโฮจิมินห์ ที่เคยพำนักอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2501-2512  และ วัดเสา

                เดียว มีลักษณะคล้ายดอกบัว ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ภายใน

                ประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนกิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร สามารถขึ้นไปนมัสการด้านบนได้

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางด้วยระยะทาง ประมาณ 180 กม. ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ชาวชนบทของชาวเวียดนาม รวมทั้งสภาพภูมิประเทศและทิวทัศน์  (ใช้เวลา3 ชม)

เดินทาง  สู่เมืองมรดกโลก อ่าวฮาลองเบย์

18.00 น.   ถึงฮาลองเบย์ เช็คอินเข้าที่พักโรงแรม       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่อ่าวฮาลองเบย์

เที่ยวชมบรรยากาศยามค่ำคืนของอ่าวฮาลองเบย์ได้ตามอัธยาศัย

วันที่ 4      อ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำด่งเทียนกุง – เมืองวินห์

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม /

หลังจากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อนำท่านชื่นชมมรดกโลก อ่าวฮาลองเบย์  ชม ถ้ำด่งเทียนกุง

ที่ มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ในรูปร่างแปลกตาทำให้ผู้ชมสามารถเพลิดเพลินกับหินงอก

หินย้อยรูปร่างต่าง ๆ

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ / อำลาอ่าวฮาลองเบย์  ออกเดินทางกลับสู่เมืองวินน์

18.00 น.   ถึงเมืองวินน์  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร  จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 5      วินห์ สะหวันนะเขต

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม / พร้อมเก็บสัมภาระเดินทางอำลาเมืองวินน์ เดินทางสู่ด่านเกาจาว

และด่านน้ำพาว เช็คเอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นเดินทางสู่เมืองหลักซาว

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ เมืองหลักซาว  หลังอาหารออำเดินทางต่อสู่เมือง ท่าแขก

หรือ สะหวันนะเขต ก็ได้ครับ

16.00 น.   ถึงท่าแขกผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านขึ้นรถปรับอากาศไทย นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้า

สู่กรุงเทพ ฯ

โลกจะแคบถ้าท่านไม่ได้เดินทางไปกับเฮา

** รู้จริง-ซื่อตรง-สะดวก-ปลอดภัย-ประหยัด-สุขกายสบายใจ-ทั้งบริการและราคา !

** หมายเหตุ   พาสปอร์ตเล่มจริงมีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า  6 เดือน

ราคามาตรฐาน 4 คืน 5 วัน ไปรถ-กลับรถ *** 3 ดาว  * ราคานี้ สามารถปรับเปลี่ยนได้ครับ

* 25 ท่านขึ้นไป ท่านละ 12.000 บาท  * พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ 2,000 บาท

อัตรานี้รวม             

ค่าที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาว /

ค่าอาหารทุกมื้อตลอดรายการ/

ค่ารถรับ-ส่ง ตามรายการทัวร์/

ค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ/

ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางในกรณีที่เสียชีวิต 300,000 บาท /

ค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาท (วงเงินคุ้มครองบุคคลอายุตั้งแต่ 15-75 ปี / สำหรับผู้ที่อายุไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ระบุ จะได้ความคุ้มครองเป็นครึ่งหนึ่งของเงินคุ้มครองที่ระบุ)/

อัตราค่าบริการท่านละ 12.000 บาท

โทร 089-5128334- 089-1190741 aimboon2011@hotmail.com

โลกจะแคบถ้าท่านไม่ได้เดินทางไปกับเฮา

ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s