ทัวร์หลวงพระบาง

ชมรมคนอิ่มบุญนำจาริกแสวงบุญ

อานาจักรล้านช้างเมืองหลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน

วันแรก….รับคณะตามจุดนัดหมาย

วันที่สอง……-เวียงจันทน์-เจ้าแม่ศรีเมือง-อนุสาวรีย์เจ้าศรีสว่างวงศ์-พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว พระธาตุหลวง-อนุสาวรีย์ประตูชัย-ถ้ำจัง-วังเวียง

06.00 น. รับคณะทัวร์ที่จุดนัดพบในจังหวัดหนองคาย เดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว

08.00 น.นมัสการเจ้าแม่ศรีเมือง ณ วัดศรีเมือง ซึ่งเป็นวัดที่ศักดิ์มีคนลาว-ไทย และชาวต่างชาติไป                                                                                                                         สักการบูชา  เพื่อเป็นสิริมงคลและบนบานขอพรเป็นประจำ ชมอนุสาวรีย์เจ้าศรีสว่างวง เจ้ามหาชีวิตองค์สุดท้ายของ ประเทศ ลาว ชมพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ที่ครั้งหนึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตก่อน                                                                   จะถูกอัญเชิญมาไว้ที่กรุงธนบุรี นมัสการพระธาตุหลวง เป็นพระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ  พระพุทธเจ้าที่ยิ่งใหญ่และงดงามที่สุดของ สปป.ลาว ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศิลปลาวล้านช้าง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารแม่บาง ในนครหลวงเวียงจันทน์

13.00 น. หลังจากนั้นออกเดินทางสู่วังเวียง โดยเส้นทางผ่านตลาดสีไค นาทรายทอง โพนชัย เชิงเขาภูพระ และ หินเทิน ชมถ้ำจัง ซึ่งมีหินงอก ย้อย ที่สวยงามวิจิตรอลังการ นั่งรถชมรอบๆ วังเวียง และเข้าที่พัก  “น้ำซองรีสอร์ท” รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม……. วังเวียง-ยอดภูคูณ-หลวงพระบาง-วัดเชียงทอง-พระราชวังเจ้ามหาชีวิตวัดใหม่สุวรรณภูมาราม

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ทออกเดินทางมุ่งหน้าสู่หลวงพระบางโดยเส้นทางผ่านหมู่บ้านผาตั้ง- กาสี-เขานมสาว-ยอดภูคูณซึ่งเป็นยอดเขาที่มีทัศนียภาพที่สวยงามมากเราสามารถจอดรถเพื่อถ่ายภาพ ณ จุดชมวิว และเดินทางผ่านหมู่บ้าน แม้วไปตลอดเส้นทาง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. ชมวัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญและสวยงามมาก ชมสิมหรือพุทธสีมา ห่อไตรโฮงเมี้ยน(โรงเก็บ) ราชรถพระโกศของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา โรงเก็บเรือ และชมทิวทัศน์แม่น้ำคาน

ชมพระราชวังเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ซึ่งเป็นที่เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ประทับอยู่จนสิ้นพระชนม์ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ ชมวัดใหม่สุวรรณภูมราม หรือชาวลาวนิยมเรียกวัดใหม่ เป็นวัดที่มีความสำคัญเป็นสถาบันการศึกษาพระปริยัติธรรม

17.00 น. เข้าพักที่โรงแรมมะโนลัก หรือระดับเดียวกัน รับประทานอาหารเย็น และนำคณะชมราตรียามค่ำคืนของเมืองหลวงพระบาง ช้อบปิ้งสิ้นค้นพื้นเมือง

วันที่สี่…. ตักบาตรข้าวเหนียว-ถ้ำติ่ง-หมู่บ้านสร้างไห-น้ำตกกวางซี-ภูสี

05.00 น. ตักบาตรข้าวเหนียว ซึ่งจะมีพระภิกษุและสามเณร(จัว) จากวัดต่าง ๆ ออกรับบิณฑบาตเป็นแถยาวไปทั่ว   ทุกถนนในหลวงพระบาง

 

 

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำคณะเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ ชมถ้ำติ่ง โดยการเดินทางไปบ้านปากคู แล้วข้ามแม่น้ำโขงไปขึ้นถ้ำติ่ง ซึ่งในสมัยโบราณเป็น สถานที่ สักการะบวงสรวง ดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง  ชมหมู่บ้านสร้างไห หมู่บ้านต้มเหล้าโดยกรรมวิธีแบบโบราณ ชมน้ำตกกวางซี เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในหลวงพระบาง  ภูสี เป็นยอดเขาที่มีความสูงประมาณ 150 เมตร เมื่อขึ้นถึงยอดภูสีจะเห็นทัศนียภาพของเมืองหลวงพระ บางเห็นสายน้ำโขง เห็นพระอาทิตย์ลับฟ้า จนมีคำกล่าวว่า “ใครไปหลวงพระบางหากไม่ได้ขึ้นยอดภูสีถือว่ายังมาไปไม่ถึงหลวงพระบาง”

18.00 น. เข้าที่พัก รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารในเมืองหลวงพระบาง พักผ่อนตามอัธยาศัย                                                    วันที่ห้า หลวงพระบาง – วังเวียง – เวียงจันทน์ – หนองคาย

05.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ออกเดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์ ตามเส้นทางเดิม

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่วังเวียง เดินทางต่อมุ่งหน้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์

15.00 น. เที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดเช้าเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกราคาถูกมีสินค้าพื้นเมือง เครื่องเงิน-เครื่องทอง ผ้าไหม-ผ้ามัดหมี่ หลังจากนั้นนำคณะเดินทางสู่สะพานมิตรภาพลาว- ไทย นำคณะเที่ยวชมแลซื้อสิ้นค้าราคาถูกที่ร้านค้าปลอดภาษี เสร็จแล้วนำคณะเดินทางข้ามสะพานผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองที่ ตม.ไทย คณะเดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ อัตราค่าบริการเด็กอายุต่ำกว่า12 ปีคิด 70 เปอร์เซ็นต์ ของราคาผู้ใหญ่

อัตราค่าบริการท่านละ  10 ,000 บาท

ราคานี้รวม ค่าอาหารทุกมื้อ-ค่าโรงแรมทุกคืน-ค่าพาหนะรับส่งกรุงเทพ-เวียงจันทน์หลวงพระบาง

          1. เอกสารการเดินทางใช้พาสปอร์ต หรือใบผ่านแดนชั่วคราวได้

          2. จ่ายค่ามัดจำการเดินทางก่อน 50 % ที่เหลือจ่ายก่อนวันเดินทาง 3 วัน

โลกจะแคบถ้าท่านไม่ได้เดินทางไปกับเฮา

089-1190741-089-5128334-084-1427141

ดูรายละเอียดและฟังธรรมะออนไลน์ได้ทั้ง2เว็บที่

 

 

 

 

 

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s