ทัวร์อินเดีย

โปรแกรมบุญ  นมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

๑.สถานที่ประสูติ  ๒.ตรัสรู้ ๓.ปฐมเทศนา ๔. ปรินิพพาน

ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกมาก

ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (๑๑ วัน ๑๐ คืน)

ขอเชิญร่วมตามรอยบาทพระศาสดา

                                                 ดำเนินงานโดย ทีมงาน อิ่มบุญทัวร์ โทร 089-5128334

เดินทางวันศุกร์ที่ 9 ถึงจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน  พ.ศ.2555

 

                      นั่งเครื่องบินระหว่างประเทศ 2 ครั้ง

บินครั้งที่ 1  วันที่ 9  พ.ย. เวลา 20.50-21.25น

จากไทยสนามบินสุวรรณภูมิ สู่ สนามบินเนตาจีสุปัส นครโกลกาต้า    (อินเดีย)    2 ชั่วโมง

บินครั้งที่ 2  วันที่ 19 พ.ย. เวลา 13.15 ถึงไทย 19.10น

จากโกลกาต้า(อินเดีย) สู่ ประเทศไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา        2 ชั่วโมง

 

 

                                                                  ราคา 32000 บาท

 

                                                                เริ่ม การ เดิน ทาง

วันที่1              สนามบินสุวรรณภูมิ – ไทย สู่ สนามบินเนตาจีสุปัส – อินเดีย      วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555

เวลา 16.30น         พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ-อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ R(อา) เพื่อ

ยื่นเอกสารแสดงการลงทะเบียนเดินทาง-เช็คอิน

20.30น         ออกเดินทางโดยสายการบิน เจ็ท แอร์ เวย์ JET AIR WAYS เที่ยวบินที่ 9W065

21.00น         ถึงนครโกลกาต้า ตามเวลาอินเดียช้ากว่าไทย 1.30 ช.ม.

23.00น         เมื่อยื่นพาสปอร์ตและเอกสารตรวจคนเข้าเมือง และ รับกระเป๋าสัมภาระแล้ว-เชิญขึ้นรถปรับ

อากาศ เดินทางสู่ เมืองพุทธคยา 470 ก.ม.ใช้เวลา 9.30 ช.ม.

วันที่2               เมืองพุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ – บ้านแม่ย่าสุชาดา – วัดนานาชาติ   วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555

06.00น         รับประทานอาหารว่างยามเช้า บนรถระหว่างทาง/

09.30น          นำท่านเข้าที่พัก วัดไทยไหญ่

11.00น          รับประทานอาหารกลางวัน/ หลังจากนั้นนำท่านเข้ากราบ พระใหญ่ไดบุดสุ/และนำท่านเยี่ยมชม

บ้านแม่ย่าสุชาดา

15.00น          กลับเข้าที่พัก

16.00น         นำท่านเข้ากราบสักการะ สถานที่ตรัสรู้-สวดมนต์ เวียนเทียนพระพุทธเมตตา-ต้นพระศรีมหาโพธิ์-

เสาพระเจ้าอโศก-สระมุจลินท

17.00น          นำท่านกลับที่พัก วัดไทยใหญ่ รับประทานอาหารค่ำ-ท่านที่ต้องการปฏิบัติธรรมข้ามคืน                               ณ สถานที่ตรัสรู้ แจ้ง ล่วงหน้า

วันที่3               พุทธคยา – เขาดงคะสิริ                                                               วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555

04.30น          ปลุกท่านยามเช้า

05.30น          รับประทานอาหารเช้า

06.30น          นำท่านนั่งรถปรับอากาศสู่ เฃาดงคะสิริ

07.30น          ถึงเขาและถ้ำดงคสิริสวดมนตร์นั่งสมาธิ

09.30น          นำท่านออกจากดงเขาคสิริ สู่พระราชวังกำมะปะลามะของธิเบต

11.30น          รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมสุชาดา

12.30-15.30น      นำท่านเดินซื้อของที่ระลึก ณ ตลาดพุทธคยา

16.30น          นำท่านเข้าสู่สถานที่ตรัสรู้ ชมสัตตะสถานทั้ง7 ที่พระพุทธองค์เสวยนิมุติ 7แห่งแห่งละ7วัน

สวดมนตร์-นั่งสมาธิ-เวียนเทียน-ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

19.00น          นำท่านกลับที่พักวัด  รับประทานอาหาร สวดมนตร์-นั่งสมาธิ-เวียนเทียน ค่ำเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย

วันที่4               พุทธคยา – ราชคฤ – นาลันทา – นครไวสาลี                                วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555

03.00น          ปลุกท่านยามเช้า และเก็บสัมภาระหน้าห้อง

04.00น          เชิญรับประทานอาหารเช้า

05.00น          ออกเดินทางจากพุทธคยา สู่ ราชคฤโดยรถแอร์

07.00น          ถึงกรุงราชคฤในอดีต นำท่านขึ้นสู่ยอดเขา สถานที่เคยประทับ ของพระพุทธเจ้า-พระอานนท์

ถ้ำสุกรขาตา ของพระสารีบุตร-ถ้ำพระมหาโมคคัลลานะ สวดมนตร์ นั่งสมาธิ -เวียนเทียน

09.10น          ลงจากเขาคิชกูดนำท่านสู่ คลังมหาสมบัติของพระเจ้าพิมพิสาร-ที่อาบน้ำต่างวรรณะ ตโปธาร

เวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนา สวดมนต์นั่งสมาธิ และ เวียนเทียน

บริเวณสถานที่พระพุทธองค์เคยทรงแสดงโอวาทปาฎิโมก ที่มา แห่งวันมาฆะบูชา

11.55น         รับประทานอาหาร ณ วัดไทยนาลันทา และร่วมกันทอดผ้าป่าที่ซื้อดินสร้างวัด

13.05น        นำท่าน เข้ากราบหลวงพ่อดำทำจากหินดำ อายุ 1000ปีและเข้าชมมหาวิทยาลัย

นาลันทา

15.00น        ออกเดินทางจาก นาลันทา สู่นครไวสาลี 170 ก.ม. ใช้เวลา 4 ช.ม.

19.00น           นำท่าน เข้าพักวัดไทยไวสาลี  รับประทานอาหารค่ำ และ ทอดผ้าป่า

วันที่5               นครไวสาลี – มหาเจดีย์ เกสรียา – นครกุสินารา                         วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555

04.00น           ปลุกท่านยามเช้า พร้อมเก็บสัมภาระ

05.00น           รับประทานอาหารเช้า

06.00 น.       นำท่านเข้าสักการะ ปาวาลเจดีย์ สถานที่ปลงพระชนมายุสังขารนำท่านเข้าพักวัดไทยไวสาลี                      ออกเดินทาง สู่วัดป่ามหาวัน สถานที่บวชภิกษุณีครั้งแรก ชมเสาพระเจ้าอโศกมหาราช

10.00 น.         นำท่านชม องค์พระมหาเจดีย์เกศรียาอันยิ่งใหญ่ สถานที่พระองค์ประทานบาตร ให้พระอานนท์

จะไม่ใช้อีกต่อไปแล้ว

11.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน เป็นข้าวกล่องระหว่างทาง

14.00 น.         ถึงนครกุสินารา  สถานที่ปรินิพพาน- และ มกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิง

 กิจกรรม         สวดมนตร์ ฟังธรรม นั่งสมาธิ เวียนเทียน ห่มผ้าพุทธปรินิพพาน

18.00 น.        นำท่าน เข้าพักวัดไทยกุสาวดี รับประทานอาหารค่ำ และร่วมกันทอดผ้าป่า,พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่6               นครกุสินารา สู่ ลุมพินีเนปาล – นครสาวัตถี                                       วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555

 

04.00 น.            ปลุกท่านยามเช้า  พร้อมเก็บสัมภาระ

05.00 น.            รับประทานอาหารเช้า

06.00 น.             นำท่านออกเดินทางสู่ประเทศ เนปาล อันเป็นสถานที่ประสูติ

09.00 น.             ถึง ด่าน โสเนาลี เพื่อเข้าสู่ประเทศเนปาล

10.30 น.             รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม พวัน หรือ ใกล้เคียง

11.30 น.             นำท่านเดินเข้าสู่มหาวิหาร มายาเทวี สถานที่ประสูติระยะทาง 2 ก.ม. หรือนั่งสามล้อ

   กิจกรรม            สวดมนตร์ เวียนเทียน

13.30 น.              นำท่านออกจากสถานที่ประสูติ

15.00 น.              ออกจากด่านโสเนาลี ประเทศเนปาล เข้าสู่ประเทศ อินเดีย

20.00 น.              นำท่าน เข้าพักโรงแรมนิโก้โลตัส รับประทานอาหาร ค่ำ และพักผ่อน ตามอัธยาศัย

 

วันที่7               นครสาวัตถี สู่ เมืองพาราณสี                                                    วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555

04.00 น.                ปลุกท่านยามเช้า

05.00 น.              เชิญรับประทานอาหารเช้า

06.00 น.              นำท่านเข้าชม ภูเขายุคลธร ที่พระพุทธองค์ ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ก่อนขึ้นสวรรค์ ชั้นดาวดึง

07.00 น.              นำท่านชมบ้าน องคุลีมาล และ บ้านท่าน อนาถบิณฑิกเศรษฐี ที่เป็นผู้ถวายวัดพระเชตุวัน                                        สักการะ ภายในวัดเชตุวันมหาวิหาร เช่น พระคันธกุฎี – ลานธรรมะสภาที่แสดงธรรมที่ประทับ                  พระอรหันต์ 8 ทิศ- ต้นโพธิ์พระอานนท์-สถานที่พระเทวทัตถูกพระธรณี สูบ

  กิจกรรม             สวดมนตร์ ฟังธรรม นั่งสมาธิ  เวียนเทียนห่มผ้า ต้นโพธ์พระอานนท์

10.40 น.              รับประทานอาหาร ณ โรงแรมพวัน

12.30 น.              นำท่านเดินทาง สู่ เมือง พาราณสี หรือปัจจุบัน เรียกว่า สารนารท

15.30 น.                ถึงเมืองพาราณสี นำท่านเข้ากราบสักการะ สถานที่พระพุทธองค์แสดงปฐมเทศนาครั้งแรก

กิจกรรม                ฟังธรรม นั่งสมาธิ สวดมน เวียนเทียน รอบ ธรรมเมกะสถูป

20.00 น.               นำท่าน เข้าพักที่วัดไทยสารนารท เชิญรับประทานอาหารค่ำ และ ร่วมกันทอดผ้าป่า

 

วันที่8               จากเมืองพาราณสีสู่ เมืองพุทธคยา                                              วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555

04.30 น.                เชิญท่านขึ้นรถ สู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคา

05.00 น.                นำท่านลงเรือ ชมแม่น้ำคงคา ซึ่งเต็มไปด้วยวิถีชีวิต วัฒนธรรม ของดินแดน ภารตะ

07.30 น.                นำท่านขึ้นจากแม่น้ำคงคา กลับสู่วัดไทยสารนารท

08.00 น.                เชิญรับประทานอาหารเช้า

09.00 น.                นำท่านเข้ากราบสักการะ สถานที่พระพุทธองค์แสดงปฐมเทศนาครั้งแรก โปรดปัญจวัคคี ทั้ง5

กิจกรรม                ฟังธรรม นั่งสมาธิ สวดมน เวียนเทียน รอบ ธรรมเมกะสถูป

 

10.20 น.               นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ สารนาถที่มีพระพุทธรูปแกะหินทราย ที่แกะเป็นสิงห์ 4 หัวมีวิธีการชุบ                             และทำเหมือนดังหินหยกสีเขียวมีแงเดียวในโลกสุดในโลก อายุ 1000ปี เข้ากราบพระบรม                           สารีริกธาตุ ณ วัดศรีลังกา ที่ท่านอานาคาริก ได้รับมาจากประเทศอังกฤษ

10.50 น.               นำท่านเข้าชมวัดศรีลังกา โดยพระภิกษุศรีลังกาจะนำ พระบรมสาลีริกธาตุ เทินศรีษะ เพื่อเป็น                     สิริมงคล ให้แก่ทุกท่าน วัดนี้สร้างโดย ท่านอนาคาริก ธัมมปาละ เป็นผู้เรียกร้องสถานที่ทางพุทธ                           ศาสนา ในประเทศ อินเดีย

11.30 น.               กลับมายังวัดไทยสารนารทเก็บกระเป๋า สัมภาระ ขึ้นรถ

12.40 น.               รับประทานอาหารกลางวัน

13.10 น.              นำท่านเดินทางสู่เมืองพุทธคยา

18.10 น.               ถึงเมืองพุทธคยา นำท่านเข้าพักโรงแรมนิโก้ โลตัส

19.00 น.               เชิญรับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือใครจะไปที่ต้น พระศรีมหาโพธิ์ ก็ได้

 

 

 

 

วันที่9               พุทธคยา โกลกัลต้า                                                                          วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555

04.00 น.                ปลุกท่านยามเช้า  04.30 น. นำ สัมภาระ ไว้หน้าห้อง

05.00 น.                เชิญรับประทานอาหารเช้า

06.00 น.               นำท่านเข้ากราบ ต้นพระศรีมหาโพธ์

09.00 น.              นำท่าน สู่ สนามบิน เนตาจีสุปัส ณ นคร โกลกัลต้า

11.00 น.              รับประทานอาหารกลางกล่อง ระหว่างทาง

19.30 น.              ถึงสนามบิน เนตาจีสุปัส แสดงหนังสือเดินทาง และ ตั๋วเครื่องบิน ต่อเจ้าหน้าที่

เข้าภายในสนามบิน

21.00 น.              ทำการ เช็คอิน

22.30 น.              ผ่านด่านตรวจ คนออกนอกประเทศ

 

วันที่10                ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ                                วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2555

 

01.50 น.               นำท่านเดินทางโดยสายการบิน JET AIRWAYS เที่ยวบินที่ 9W066

05.50 น.               ถึง สนามบิน สุวรรณภูมิ โดยปลอดภัย และ อิ่มบุญ ทุกๆท่าน

 

ระเบียบการจ่ายเงิน

 

 

บัญชี อิ่มบุญทัวร์ 3112884089 ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขาลำลูกกา-ออมทรัพย์

จ่ายเงินเบื้องต้น จองการเดินทาง 15,000 บาท

 

ก่อนเดินทาง 30 วัน จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด

 

การบอกยกเลิกการเดินทาง

ก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50%

ก่อนการเดินทาง 15 วัน หักค่าใช้จ่าย 70%

ก่อนการเดินทาง 7   วัน หักค่าใช้จ่าย 90%

ก่อนการเดินทาง 6   วัน หักค่าใช้จ่าย 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวเดินทาง ประเทศอินเดีย-เนปาล กับธรรมะสัญจร ทัวร์
เรื่องเงิน  เตรียมเงินไว้แลก อย่างน้อย 1500 บาท ทั้ง 2 ประเทศใช้เงินสกุลรูปีได้

1.ใช้เงินไทยติดตัว ไม่ต้องแลกดอลล่า /ถึงอินเดียมีเงินรูปีให้แลกประมาณ 100 บาท ต่อ 130 รูปี
2.ทำบุญประมาณ 5 วัดไทย[ใช้เงินบาทได้]ประมาณวัดละ 300 บาท
3.ทำบุญ กับ 5 สถานที่ ใช้เงินรูปี เช่นสถานที่ตรัสรู้เป็นต้น
4.ทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม ยกขึ้นครั้งละ 10 รูปี ยกลงครั้งละ 10 รูปี
5.ทิปไกด์อินเดีย 250 บาท ตลอดการเดินทาง เฉลี่ยวันละ 25 บาท

แผ่นทอง ประมาณ 30 แผ่น สำหรับปิดแปะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

เครื่องใช้ส่วนตัว
1.หมวกผ้า  2.ผ้าปิดปาก 7 อัน  3.ผ้าอนามัย  4.ชุดชั้นในให้พอดีวัน/กระดาษทิชชู่
5.ถุงพลาสติคสำหรับใส่ของใช้แล้ว 1ใบ   6.ยาดม 1 อันเพื่อใช้ปรับสภาพโพรงจมูก
อุปกรณ์ติดตัว
1.ไฟฉายขนาดเล็ก    2.รองเท้า แตะ หรึอ หุ้มส้นก็ได้

การเตรียมปรับตัว สุขภาพร่างกาย
เนื่องด้วยอุณหภูมิ ในประเทศอินเดีย และ เนปาล เปลี่ยนแปลงเร็วเพราะอยู่ใกล้เทือกเขาหิมาลัย
อากาศช่วงเช้าและหลัง 11 โมงเช้าจะเปลี่ยนแปลงเร็วมาก มีโอกาสเป็นหวัดมีน้ำมูกง่าย
จึงควรปฏิบัติตัว ดังนี้

1.ก่อนการเดินทาง 7 วัน เช้าเย็น ต้องดื่มน้ำอุ่น ครั้งละ 1 แก้ว เช้าก่อนแปรงฟัน 1 แก้ว ก่อนนอน 1 ชั่วโมง 1              แก้ว
2.ก่อนทานอาหารดื่มน้ำ ครึ่งแก้ว
วิธีชงน้ำอุ่น
ใช้น้ำร้อน 1 ใน 3 ของขนาดแก้ว แล้วเติมน้ำอุณหภูมิปกติ ปริมาณ 2 ใน 3 ของแก้ว อุณหภูมิจะพอดีไม่ร้อน
วิธีดื่ม     ให้ดื่มรวดเดียวหมดแก้ว ไม่ใช่ลักษณะการจิบ

กระเป๋าเดินทาง และ การบรรจุ
1.ขนาดประมาณ 20 นิ้ว เมื่อบรรจุของใช้แล้ว ให้มีน้ำหนักอยู่ที่ 15 กิโลกรัมสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องบิน
2.กระเป๋าแฮนแบ็ก หรือ เป้สะพาย ใช้ติดตัวขณะนั่งเครืองบินได้ ให้น้ำหนักสูงสุด 7 กิโลกรัม
3.ของเหลวทุกชนิดขนาดบรรจุเกิน 70 มิลลิกรัม ให้ใส่กระเป๋าใหญ่โหลดใต้ทองเครื่องบิน
4.ของมีคม และ อุปกรณ์ทำให้เกิดประกายไฟ ให้ใส่กระเป๋าใหญ่ทั้งหมด

ระบบไฟฟ้า ระบบเดียวกับประเทศไทย คือ 220 โวลว์
ปลั๊กเสียบส่วนใหญ่ เป็นปลั๊ก 3 ตา ฉนั้นควรเตรียมตัวต่อเล็กๆไว้ด้วย เช่นชาร์จแบตเตอรี่กล้องถ่ายรูป

อาหาร

โดยปกติทางโรงแรมจะจัดอาหารนาๆชาติ และ อาหารพื้นเมืองไว้บริการ

แต่ ทางคณะได้เตรียมอาหารจากไทยไปปรุงไว้ให้ท่าน ในบางมื้อเพื่อให้ทุกท่านได้เจริญอาหารในทริปนี้ด้วย

หมายเหตู
1.น้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ ปกติสายการบิน ให้ 20 กิโลกรัม ทั้งไปและกลับ
แต่ เฉพาะขาไปต้องนำน้ำหนักเข้าส่วนกลาง 5 กิโลกรัม ขากลับท่านบรรจุของ 20 กิโลกรัมตามปกติ
2.การนำกล้องถ่ายรูป และกล้อง วีดิโอ เข้าไปในบางสถานที่ มีค่าธรรมเนียม
ปกติ กล้องถ่ายรูป ค่าธรรมเนียม ประมาณ 30 รูปี/ กล้องวีดิโอ ประมาณ 3,000 ปี
3.คณะจะจัดเงินรูปีให้ท่านแลกเปลี่ยนใน 3 วันแรกของการเดินทาง หลังจากนั้นเราเปลี่ยนเมืองทุกวัน

 

ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s