ทัวร์น่าน-เชียงราย สร้างพระประธาน

ชมรมคนอิ่มบุญนำจาริกแสวงบุญสร้างถวายพระประธาน และไหว้พระธาตุ

แอ่วเมืองเหนือ  3 วัน 4 คืน วันที่ 22-23-24-25 กุมภาพันธ์.2556

ไหว้พระธาตุผาเงา*พระธาตุดอยวาว*พระธาตุดอยทอง*พระธาตุจอมหมอกแก้ว*

*วัดพระแก้ว *พระสิงห์*พระธาตุจอมกิตติ*วัดถ้ำปลา*พระธาตุจอมสัก* *งาช้างดำ

*วัดช้างค้ำ*วัดภูมินทร์*วัดมิ่งเมือง*วัดพระธาตุแช่แห้ง*

วันที่ 22-ก.พ 2556  กรุงเทพ-เชียงราย-น่าน เวลา  19.30 น    รับคณะตามจุดนัดหมาย กรุงเทพ

วันที่  23.ก.พ 2556นำคณะลูกทัวร์ถึง จ.เชียงรายรับประทานอาหารเช้า และนำท่านเดินทางไหว้พระธาตุ 9 จอมพระธาตุจอมทองพระธาตุจอม หมอกแก้ว .พระธาตุจอมผ่อ.จอมแจ้ง.พระธาตุจอมแว่.พระธาตุจอม-จ้อพระธาตุจอมกิตติ-พระธาตุจอมจันทร์-จอมสัก

เวลา 06.00 F  เดินทางเดินทางถึงพระธาตุจอมทองจอมที่ 1ในการไหว้พระธาตุดอยจอมทอง เชื่อกันว่าถ้ากราบไหว้และตั้งจิต

                           อธิฐานท่านจะมีทรัพย์สินเงินทอง*พระธาตุจอมทอง

เวลา  08.00 F เดินทางถึง พระธาตุจอมหมอกแก้ว หากได้กราบไหว้เชื่อกันว่าอุปสรรคที่เปรียบเหมือนหมอกควันสีดำ
ถ้ากราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานอุปสรรคทั้งหลายก็จะจางใสเหมือนหมอกแก้วและประสบความสำเร็จ

เวลา 09.30F วัดพระธาตุดอยเวา เป็นวัดอันเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุดอยเวา พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 5 พระองค์ จึงได้

อัญเชิญขึ้นประดิษฐานในองค์พระธาตุดังเดิมที่เชื่อกันว่า มีความเก่าแก่เป็นรองพระธาตุดอยตุง พระธาตุดอยเวานั้น

ตั้งอยู่บนยอดดอยเวา แต่พระอุโบสถและเขตสังฆาวาสจะอยู่ที่เชิงดอย ผู้ที่จะขึ้นไปนมัสการต้องเดินขึ้นบันไดไป

เวลา10.30 น F  วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความมหัศจรรย์ของบริเวณดอยอันเป็นที่ตั้งของวัดพระธาตุผาเงา ยังมีเรื่อง

เล่าขานจากผู้ที่เดินทางไปสักการะว่า เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย และเข้าไปสักการะจะหายหรือทุเลาจากโรคต่างๆ ได้อย่างน่า

อัศจรรย์ ทำให้มีนักท่องเที่ยวหรือญาติโยมหลายคนที่ไปเยือน จ.เชียงราย เพื่อไปสักการะอย่างต่อเนื่อง ด้วยเห็นผล

แห่งความอัศจรรย์ดังกล่าวส่วนเรื่องโชคลาภ เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ที่ไปขอโชคลาภและได้ดังใจหวัง มักจะเป็น

นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างพื้นที่หรือกรุงเทพฯ โดยบางครั้งได้รับโชคลาภถูกลอตเตอรี่ รางวัลที่ ๑

เวลา 12.00F  ออกเดินทาง พระธาตุจอมสัก ในการไหว้ พระธาตุดอยจอมสักเชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้ท่านจะได้รับ
สิริมงคลสูงสุดและพานพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์………..

เวลา 14.00 นF  เดินทางถึง พระธาตุจอมกิตติ ความเชื่อในการไหว้ พระธาตุดอยจอมกิตติเชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้และตั้ง

จิตอธิฐานท่านจะอุดมไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ ลาภยศผู้คนสรรเสริญเจ้าคนนายคน

เวลา 16.00 นF  วัดถ้ำปลา วัดถ้ำปลา หรือ วัดพุทธสถานถ้ำปลา ตั้งอยู่ที่บ้านถ้ำปลา หมู่ที่ 14 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

เวลา 17.00 นF นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม อ.เชียงราย   1 คืน ) เดินช๊อฟตลาดเชียงราย.

วันที่ 24 ก.พ 2556.วัดพระแก้ว.วัดพระสิงห์ งาช้างดำ วัดช้างค้ำ วัดภูมินทร์ วัดมิ่งเมือง

เวลา 06.00 น  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ทานข้าวต้มที่โรงแรม แม่สาย 

เวลา 07.00   นำทุกท่านไหว้พระที่วัดพระแก้ว -ตั้งอยู่ที่ถนนไตรรัตน์ ใจกลางเมืองเชียงราย วัดนี้เองที่ได้ค้นพบ พระแก้วมรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ที่ประดิษฐานอยู่ ณ วัดศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) กรุงเทพฯ ในปัจจุบัน ตามประวัติเล่าว่า เมื่อปี พ.ศ. 1897 ในสมัย พระเจ้าสามฝั่งแกน เป็นเจ้าเมือง ครองเชียงใหม่นั้น ฟ้าได้ผ่า เจดีย์ร้างองค์หนึ่ง และได้พบ พระพุทธรูปลงรักปิดทอง อยู่ภายในเจดีย์ ต่อมารักกะเทาะออก จึง

เวลา 09.00 นำทุกท่านไหว้พระวัดพระสิงห์–  เชียงราย เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ ถนนท่าหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มี สาเหตุที่วัดนี้ มีชื่อว่า “วัดพระสิงห์” นั้น น่าจะเป็นเพราะครั้งหนึ่ง เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของ ประเทศไทย คือ พระพุทธสิหิงค์ หรือที่เรียกกันในชื่อสามัญว่า“พระสิงห์”

เวลา 14.00 นำทุกท่านเดินทาง สู่จังหวัดน่าน และนำท่านชม พิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ซึ่งในอดีตเป็นคุ้ม

ของเจ้าผู้ครองนครน่านและเป็นหอคำของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ซึ่งภายในเป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุและ

ประวัติศาสตร์เมืองน่าน ชม งาช้างดำ งาช้างสีดำที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก

เวลา 15.00   นำท่าน นมัสการ พระเจ้านันทบุรี พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านที่ วัดพระธาตุช้างค้ำ

เวลา 16.30  จากนั้นนำท่านนมัสการ พระพุทธมหาพรหมอุดมศักยมุนี พระประธานจตุรทิศ  และชมจิตรกรรมฝาผนังที่

วัดภูมินทร์

เวลา 17.30   และนำท่านนมัสการศาลหลักเมืองน่าน ที่ วัดมิ่งเมือง และนำท่านนมัสการ

เวลา 18.00 น  นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม จ น่าน แอร์ ทีวี ตู้เย็น พักห้องละ 2 ท่าน)

เวลา 19.00 น ทำพิธีเบิกเนตร.และถวายพระประธานที่วัด

วันที่ 25 ก.พ 2556 พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ ที่ วัดพระธาตุแช่แห้ง เพื่อเป็นสิริมงคล

เวลา 10.30   พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ ที่ วัดพระธาตุแช่แห้ง เพื่อเป็นสิริมงคล

เวลา 13.30  นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิ์ภาพ ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก-และแวะเที่ยวตามรายทาง

( ถึงกรุงเทพ 02.00 น ของวันที่ 26 ก.พ 2556 ) โดยประมาณ

 อัตราค่าบริการท่านละ 3000 บาททุกที่นั่ง จ่ายก่อน2000 บาท .

จองก่อนนั่งหน้า จองช้านั่งหลัง นะจ๊ะ

(ราคานี้รวมค่าโรงแรม 2 คืน +ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ไม่รวมค่าอาหาร

มีเลี้ยงเป็นบางเมื้อ-บริการอาหารว่างบนรถ-ขนมขบเคี้ยว-ผ้าเย็น-น้ำดื่ม)

เดินทางโดยรถแอร์ปรับอากาศ V I  P 2 ชั้น

 สนใจติดต่อสอบถามสำรองที่นั่งได้ที่ 089-1190741-089-5128334

 อีเมล์  aimboon2011@hotmail.com

เว็ป https://aimboontour2012.wordpress.com

หมายเหตุF รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมของหมู่คณะเช่น เวลา-สถานที่

 อาจมีเพิ่มโปรแกรมและลดลง ขึ้นอยู่กับเวลาเดินทาง บางโปรแกรมอาจมีซ้ำบ้างเพราะเป็นทางผ่าน

โลกนี้จะกว้างใหญ่หรือสวยงามแค่ใหนก็ต่อเมื่อท่านออกเดินทาง

โลกจะแคบถ้าท่านไม่ได้เดินทางไปกับเฮา

 

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s