ระเบียบการจองทัวร์

ใบจองอิ่มบุญทัวร์ / ทิปทัวร์…………………………………………………………………….

ทัวร์ต่างประเทศ……………………………………………………………………..ประเทศ…………………………………………………………………………………..
ชื่อ – สกุล ผู้จอง ……………………………………………………………………………………………………จำนวนผู้เดินทาง…………………ท่าน
โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก ………………………………………………………………. โทรสาร……………………………………………………………..
Email : _________________________________________________________
กรุณาระบุ Email Address เพื่อประโยชน์ในการรับส่งเอกสาร (โปรแกรมทัวร์,ใบนัดหมาย,ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น)
สถานที่ติดต่อ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ขอจองทัวร์โปรแกรม …………………………………………………………………………………………………………. จำนวน ……………….วัน
เดินทางโดย ………………………………………………………………..วันเดินทาง ………………………………………………
ค่าบริการท่านละ …………………………………………บาท จำนวน ……………ท่าน รวมเป็นเงินทั้งหมด………………………………….บาท
โดยชำระเป็นเงินค่าจองทัวร์ท่านละ ……………………………………………….บาท รวมเป็นเงินค่าจอง …………………………………..บาท
คงเหลืออีกจำนวน ……………………………………………………..บาท ชำระภายในวันที่ ……………………………………………………..บาท
รายชื่อผู้เดินทาง ( กรณีเดินทางไปต่างประเทศระบุเป็นภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้าหนังสือเดินทาง )
1. ……………………………………………………………. เลขที่หนังสือเดินทาง ………………….วันเกิด…………………..วันหมดอายุ………….
2. ……………………………………………………………. เลขที่หนังสือเดินทาง ………………….วันเกิด…………………..วันหมดอายุ………….
3. ……………………………………………………………. เลขที่หนังสือเดินทาง ………………….วันเกิด…………………..วันหมดอายุ………….
เงื่อนไขการจองทัวร์
1. ชำระเงินค่าจองทัวร์ตามจำนวนเงินค่าจองทัวร์ที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง จำนวนเงินที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน

2. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางก่อน การเดินทาง 25 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่าจองทัวร์ให้ท่านทั้งหมด ยกเลิกภาย 15 -25 วันก่อนการ
เดินทาง หักเงินค่าทัวร์ 50 % ยกเลิกภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิการคืนเงินค่าจองทัวร์ และ/หรือค่าทัวร์
ทั้งหมด (ยกเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ วันหยุดต่อเนื่อง ยกเลิกทัวร์หลัง 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการ
คืนเงินค่าจองทัวร์ ค่าทัวร์ บางส่วนหรือทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น )

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยืนยันที่นั่งสำหรับการเดินทาง สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าจองทัวร์มาแล้วเท่านั้น
4. กรุณาศึกษารายละเอียด โปรแกรมการเดินทาง เงื่อนไขการบริการก่อนทำการจองทัวร์เพื่อประโยชน์ของท่าน
วิธีการชำระเงิน
1. การชำระเงินโดยผ่านบัญชีธนาคาร ชำระโดยโอนเงินผ่านบัญชี ที่ระบุ หรือ ทางสมาชิก ผู้ประสานงานที่ท่านติดต่อ
การชำระเงินค่าจองทัวร์ ค่าทัวร์ กรุณาโอนเงิน เข้า บัญชี ณรงค์ศักดิ์ เสือชุมแสง
ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาลำลูกกา เลขที่บัญชี 311-288408-9

เมื่อท่านโอนเงินแล้ว กรุณาส่งเมล์ หลักฐาน มาที่ .อีเมล์
aimboon2011@hotmail.com จะถือว่าการจองสมบูรณ์ และบริษัทฯจะส่งใบเสร็จให้ท่านต่อไป (กรณีต้องการใบกำกับภาษีกรุณาแจ้งก่อนการชำระเงิน)

ลงชื่อผู้จอง ………………………………………………………. ……….. วันที่ …………………………………………………….

ลงชื่อผู้รับจองสายงาน…………………………………………………………………วันที่…………………………………………………….

 

อิ่มบุญการท่องเที่ยว.089-1190741-089-5128334

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s